ติดต่อ ศปป.2ศปป.2 กอ.รมน.
🌟ที่อยู่ : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สวนรื่นฤดี) ถนน นครราชสีมา แขวง วชิระ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 ✨การติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร -หน้าห้องผู้อำนวยการศูนย์ฯ : โทรศัพท์ 02-241-2351- 6 , 02-241-2051-6 ต่อ 83503

 ✨ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83502 และโทรสาร (FAX) 02-2414042 -

✨ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83606 และโทรสาร (FAX) 02-241-7249

✨ ส่วนงานจัดระเบียบสังคม : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83507

✨ ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83504

 ✨ ฝ่ายสนับสนุน : โทรศัพท์ 02-241-2351-6 ต่อ 83520 , 83557 และโทรสาร (FAX) 02-241-7248
⭐ส่วนอำนวยการ⭐
⭐ส่วนประสานงาน⭐


  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 (ศปป.1 กอ.รมน.)
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ศปป.2 กอ.รมน.)
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.)
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4 กอ.รมน.)
  • ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ศปป.5 กอ.รมน.)